Folsom Lake Toyota
  • 12747 Folsom Blvd, Folsom, 95630